ລະຫັດ promo ໂນຂັບ ancien ລູກ

ໂຊກນົກໂນລັດວໍຊິງ

ccording ມບໍລິສັດ,ສິດພະນັກງານມີສິດທີ່ເປັນເງິນເທົ່າກັບບໍ່ວ່າຈະຫນຶ່ງແລະເຄິ່ງເດືອນຂອງເງິນເດືອນປະຈໍາປີຫຼືສອງເດືອນຂອງເງິນເດືອນ,ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ດັ່ງກ່າວຈ່າຍເງິນແມ່ນຢູ່ໃນສອງເທົ່າການຕິດຕັ້ງໄດ້,ໃນເດືອນມັງກອນແລະເດືອນກໍລະກົດຕາມລໍາດັບ. ລະຫັດ promo ໂນຂັບ ancien ລູກ.